προφίλ :
εξοπλισμός :
ΑΡΜΑΣΤΑΛ :
τεχνική γωνιά :
πιστοποιητικά ποιότητας :
χρήσιμοι σύνδεσμοι :
σημαντικά έργα :
συνεργάτες :
επικοινωνία :

αρχική :


 Χάλυβες Τεχνικής Κατηγορίας Β500C

Όρια μηχανικών ιδιοτήτων χαλύβων σε εφελκυσμό κατά  ΕΛΟΤ 1421-3

Ιδιότητα

Τεχνική κατηγορία ποιότητας

 

Β500C

 Όριο διαρροής, fy (MPa)

≥500

Λόγος της πραγματικής προς την ονομαστική τιμή του ορίου  διαρροής, fy,act/fy,nom

£1,25

Λόγος της εφελκυστικής αντοχής προς το όριο διαρροής, ft/fy

³1,15

£1,35

Συνολική ανηγμένη παρα­μόρ­φωση (επιμήκυνση) στο μέγιστο φορτίο εu (%)

≥7,5Χημική σύσταση συγκολλήσιμων χαλύβων τεχνικής κατηγορίας Β500C κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10080
Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, οι χάλυβες θεωρούνται συγκολλήσιμοι όταν οι περιεκτικότητες σε άν¬θρακα (C), θείο (S), φωσφόρο (P), άζωτο (N), χαλκό (Cu), καθώς και η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα, Ceq, δεν υπερ¬βαίνουν τις αντίστοιχες τιμές που δίνονται στον Πιν. 3-5.Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές για τη χημική σύσταση (περιεκτικότητα % κ.β.) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10080

 

 

Άνθρακας

Θείο

Φωσφόρος

Άζωτο

Χαλκός

Ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα

 

C

S

P

N

Cu

Ceq

Ανάλυση τελικού προϊόντος

0,24

0,055

0,055

0,014

0,85

0,52Mn: Μαγγάνιο
Cr: Χρώμιο
Mo: Μολυβδαίνιο
V: Βανάδιο
Ni: Νικέλιο
Cu: Χαλκός

Η ισοδύναμη τιμή σε άνθρακα, Ceq, υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15, όπου τα σύμβολα των χημικών στοιχείων δείχνουν την επί τοις εκατό περιεκτικότητα κατά βάρος (% κ.β.), όπως προσδιορίζεται από τη χημική ανάλυση.


Copyright © 2004 - 2005. Developed & Hosted by IΤΒοx - Internet Services.